Chuyện lạ Việt Nam – Rắn hai đầu

Chuyện lạ Việt Nam – Người đàn ông hóa rắn

Chuyện lạ Việt Nam – Chim 9 cựa

Chuyện lạ Việt Nam – Người đàn ông da trâu

Chuyện lạ Việt Nam – Vé số lếch

Chuyện lạ Việt Nam – Luồng kẽm qua mũi và miệng

Chuyện lạ Việt Nam – Lưỡi câu dành cho người

Chuyện lạ Việt Nam – Đóng đinh vào lỗ mũi